shogidata.info

朝日杯将棋オープン戦 2022

二次予選 A組

二次予選 B組

二次予選 C組

二次予選 D組

二次予選 E組

二次予選 F組

二次予選 G組

二次予選 H組